ფინანსთა მინისტრი ლაშა ხუციშვილი: 2026 წლამდე გაგრძელდება ცალკეული შეღავათის მოქმედება, რომელიც მიზნად ისახავს ადგილობრივი წარმოებისა და მცირე ბიზნესის ხელშეწყობას

2026 წლამდე გაგრძელდება ცალკეული შეღავათის მოქმედება, რომელიც მიზნად ისახავს ადგილობრივი წარმოებისა და მცირე ბიზნესის ხელშეწყობას, - ამის შესახებ ფინანსთა მინისტრმა, ლაშა ხუციშვილმა განაცხადა. მისი თქმით, საგადასახადო კოდექსში ცვლილებების პროექტი უკვე მომზადებულია.

„3 წლის ვადით, 2026 წლის 1 იანვრამდე გაგრძელდება საგადასახადო შეღავათები სოფლის მეურნეობაში დასაქმებული პირებისთვის და სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებისთვის. 2026 წლამდე გაგრძელდება ცალკეული შეღავათის მოქმედება, რომელიც მიზნად ისახავს ადგილობრივი წარმოებისა და მცირე ბიზნესის ხელშეწყობას, მათ შორის, გადავადდება ბაზრობაზე მოვაჭრე ფიზიკური პირებისთვის საკონტროლო-სალარო აპარატის გამოყენების ვალდებულება“, - აღნიშნა ფინანსთა მინისტრმა, ლაშა ხუციშვილმა.

მისი თქმით, ცვლილებები მომზადდა, ასევე, ფისკალურ ნაწილში და საგადასახადო პოლიტიკის ნაწილში, რომელიც საფინანსო სექტორს ეხება.

საფინანსო სექტორს (სადაზღვევოების გარდა) (საბანკო დაწესებულება, საკრედიტო კავშირი, მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია და სესხის გამცემი სუბიექტი) შენარჩუნდება მოგების გადასახადით დაბეგვრის ე.წ. „კლასიკური მოდელი“. ამასთანავე, გაუქმდება 5%-იანი გადასახადი მათ მიერ გაცემულ დივიდენდზე, ხოლო მათი დასაბეგრი მოგება დაიბეგრება 20 პროცენტით, ნაცვლად 15 პროცენტისა“, - განაცხადა ლაშა ხუციშვილმა.

მისი თქმით, იცვლება საბანკო დაწესებულების, საკრედიტო კავშირისა და  მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების მიერ ერთობლივი შემოსავლიდან ცალკეული ხარჯის გამოქვითვის პრინციპი. კერძოდ, საბანკო დაწესებულება, საკრედიტო კავშირი და  მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია, ერთობლივი შემოსავლიდან სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვების გამოქვითვას განახორციელებენ ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების (IFRS) მიხედვით.