თბილისი (GBC) – პროდუქტის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული მოთხოვნების დარღვევისთვის არსებული ჯარიმების ოდენობა იზრდება და ახალი სანქციების დაწესებაც იგეგმება. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით, “პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსში“ მთელი რიგი მიმართულებით ცვლილებები ხორციელდება. პროექტი, რომელიც ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ მოამზადა, პარლამენტში უკვე ინიციირებულია.

იზრდება კოდექსით გათვალისწინებული ჯარიმები და შემოდის სიახლე - წესდება ჯარიმები სამართალდარღვევების განმეორებით ჩადენის შემთხვევებზე. კერძოდ, ეკონომიკური ოპერატორის მიერ პროდუქტის რეალიზაციის შეჩერების შესახებ ზედამხედველობის სააგენტოს დადგენილების შეუსრულებლობა, ნაცვლად დღეს მოქმედი ჯარიმისა, რომელიც 1500 ლარამდეა, განისაზღვრება - 1500 ლარიდან - 3000 ლარამდე. აღნიშნული ქმედება ჩადენილი განმეორებით, დაჯარიმდება 3000 ლარიდან - 5000 ლარამდე.

ეკონომიკური ოპერატორის მიერ პროდუქტის/პროდუქტების ბაზრიდან ამოღების შესახებ ბაზარზე ზედამხედველობის სააგენტოს დადგენილების შეუსრულებლობა, ნაცვლად დღეს მოქმედი ჯარიმისა, რომელიც 3000 ლარამდეა, განისაზღვრება 3000 ლარიდან - 5000 ლარამდე. აღნიშნული ქმედება ჩადენილი განმეორებით, დაჯარიმდება 5000 ლარიდან 8000 ლარამდე.

ეკონომიკური ოპერატორის მიერ პროდუქტის/პროდუქტების გამოთხოვის შესახებ ბაზარზე ზედამხედველობის სააგენტოს დადგენილების შეუსრულებლობა ნაცვლად დღეს მოქმედი ჯარიმისა, რომელიც 5000 ლარამდეა, განისაზღვრება - 5000 ლარიდან - 7000 ლარამდე. აღნიშნული ქმედება ჩადენილი განმეორებით, დაჯარიმდება 7000 ლარიდან - 10 000 ლარამდე.

ეკონომიკური ოპერატორის მიერ პროდუქტის/პროდუქტების განადგურების შესახებ სააგენტოს დადგენილების შეუსრულებლობა ნაცვლად დღეს მოქმედი ჯარიმისა, რომელიც 7000 ლარამდეა, განისაზღვრება 7000 ლარიდან - 9000 ლარამდე. აღნიშნული ქმედება ჩადენილი განმეორებით, დაჯარიმდება 9000 ლარიდან - 12 000 ლარამდე.

“პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსს“ ახალი სამართალდარღვევის სახეობა ემატება. კერძოდ, წესდება პასუხისმგებლობა პროდუქტის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული ვალდებულებების დარღვევისათვის და დგინდება აღნიშნულის ჩადენაზე შესაბამისი ჯარიმების ოდენობები, რაც სამართალდარღვევის სიმძიმისა და სპეციფიკის მიხედვით არის დიფერენცირებული და 500 ლარიდან - 5000 ლარამდე განისაზღვრება.